مسئولیت و مقصر ریزش سنگ نما با کیست؟ (قانون ریزش سنگ) شرکت ایمن کار

قانون ریزش سنگ نما و مسعولیت ریزش سنگ نما

در قانون امده که هر جسمی از ارتفاع یک ساختمان ریزش کند هزینه هر گونه حادثه مسئولیت ان بر عهده مالک اصلی ساختمان میباشد.

این حکم قطعی است و هیچگونه تخفیفی ندارد چون شما مالک هستید و باید به نمای خودتان رسیدگی داعمی را داشته باشید و مسعولیت با شماست.

با شرکت ایمن کار نگران ریزش و خسارت نباشید و با انجام محکم سازی سنگ ها تا اخر عمر اسوده خاطر باشید.

مسئولیت ریزش و دیه بر عهده کیست؟

اگر ساختمان تازه ساخته شده باشد به مدت ۱۵ سال در قانون شهرداری ریزش سنگ به پای سازنده میباشد و باید مسئولیت انرا در مدت ۱۵ سال بر عهده بگیرد.

البته بر عهده گرفتن یا نگرفتن مهم نیست چون یک قانون است و باید به قانون احترام گذاشت.

 بعد از ریزش سنگ نما باید چه کاری انجام دهید؟

شما میتوانید نمای خود را پیچ و رولپلاک کنید و بعد از انجام ان از مالک اصلی ساختمان شکایت کنید و تمامی هزینه های پرداختی را از سازنده اصلی بگیرید.

بنظرم پول نباید برایتان مهم باشد پون جان خودتان و خانواذه خودتان در خطر است و اپر سنگی به یک باره ریزش کند و بر روی سر کسی بیوفتد مرگ او حتمی است پس مسئولیت  پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان را بر عهده بگیرید و بعد از انجام و رفع خطر شکایت را انجام بدهید.

 

قانون افتادن سنگ نما

قانون این را میگوید که مقصر اصلی مالک است و به طور حنم محکوم به دیه است.

خسارت افتادن سنگ نمای ساختمان

خسارت ریزش سنگ نما ممکن است در حد فوت ادم پیش برود.

وقتی سنگی میریزد معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد.

یا سنگ روی زمین سالم میریزد و یا روی ماشین میوفتد و یا در اخر فردی را از پای در می اورد که بسیار وجیه خواهد بود.